Voor ouders

Ziek of niet ziek

Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht, die in een groep moeilijk te bieden is. Een ziek kind voelt zich beter als het thuis is. Bij ziekte wordt dan ook aangeraden om het kind thuis te houden. Als een kind ziek is, dan kan dit gemeld worden bij de leiding van de peuteropvang, via 06-83564183 of op 06 - 45871220 (alleen voor locatie Liederholthuis). Als het om een besmettelijke ziekte gaat (of een vermoeden daarvan), dan dient de groepsleiding daarvan op de hoogte gesteld te worden.

Wordt een kind ziek tijdens het verblijf en twijfelt de groepsleidster of het al dan niet op de groep kan blijven, dan neemt zij altijd contact op met de ouders/verzorgers om te overleggen. Als de leidster van mening is dat het kind opgehaald dient te worden, dan bespreekt ze dit met de ouders/verzorgers en worden er afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt.


Gezonde voeding en gezonde traktaties

De kinderen eten en drinken gezamenlijk. Elk kind neemt een eigen tas of rugzak (voorzien van eigen naam) mee. U dient het drinken van uw kind. Gezonde voeding wordt op prijs gesteld.

Als een kind jarig is (of is geweest) dan mag het op de peuterspeelzaal zijn/haar verjaardag vieren. Daar hoort uiteraard ook een traktatie bij. Een traktatie geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Het is daarom verstandig om het klein te houden, het gaat immers om het feest. Kinderen vinden het vaak leuk om iets te krijgen. Als het er dan ook nog eens leuk uitziet, is het feest compleet. Hoe iets gepresenteerd wordt, is voor veel kinderen nog interessanter dan de traktatie op zich. Een traktatie mag uiteraard iets lekkers zijn, maar het is goed om ook hierin gezonde keuzes te maken.

Bestuur
Peuteropvang De Smurfen en BSO Smurfplanet streeft ernaar om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij het reilen en zeilen van de peuteropvang, en Buitenschoolse opvang. Dit gebeurt op vrijwillige basis op verschillende manieren. Ouders hebben zitting in het bestuur, oudercommissie. Ouders kunnen actief meedoen aan voorbereidingen van feesten, het onderhoud van de ruimte, reparatie van speelgoed etc. Door al deze zaken spaart de speelzaal geld uit, dat weer ten goede komt aan bijv. spelmaterialen. Meewerken, meepraten en meedenken met de organisatie is voor uw eigen kind van belang! Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de leidsters, de oudercommissie of met iemand van het bestuur. Zij staan u graag te woord!


Het Bestuur


De oudercommissie


Toezicht
Onze stichting valt onder de wet Kinderopvang en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De peuteropvang staat onder toezicht van de GGD IJsselland. De GGD voert jaarlijks inspecties uit bij de verschillende peuteropvang locaties in de regio, waaronder ook bij onze vestiging. Een inspectierapport is hier online of op de peuteropvang in de informatiemap beschikbaar.

Protocollen PSZ/BSO
Bso Smurfplanet en Peuteropvang De Smurfen werken aan de hand van verschillende protocollen. Deze protocollen vormen voor de pedagogisch medewerkers een leidraad van waaruit zij handelen in bepaalde situaties. Dit geldt voor noodsituaties maar ook voor algemene situaties die te maken hebben met het dagelijks handelen. Door te werken met protocollen wordt er altijd eenduidig gehandeld en is er in elke situaties duidelijkheid over wat er moet gebeuren. Onderstaand worden alle protocollen weergegeven waar de PSZ en BSO mee werken, deze protocollen liggen ter inzage op locatie.

Protocol Veiligheid en gezondheid
Protocol Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling
Protocol Vermissing en weglopen
Protocol Pesten
Protocol Overlijden

Klachtenafhandeling

BSO Smurfplanet en Peuteropvang De Smurfen zijn aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht eerst bij ons kenbaar maakt, zodat wij kunnen proberen de mogelijke klacht in de toekomst te voorkomen. Als iemand een klacht heeft dan wil de organisatie deze zo zorgvuldig mogelijk behandelen en bij voorkeur samen met u oplossen.

Contactgegevens Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen:


www.klachtenloket-kinderopvang.nl


www.degeschillencommissie.nl of


via telefoonnummer 070 - 3105310

unsplash