Peuteropvang

De peuteropvang is bedoeld om jonge kinderen onder professionele leiding een plezierige tijd te bieden.

Zo wordt ingegaan op de ontwikkeling- en ontdekkingsdrang van de peuter die eigen is aan deze leeftijd.

In de groep worden kinderen hierbij geholpen door hen in een veilige omgeving gerichte aandacht te geven

en gepaste materialen aan te bieden, zowel individueel als in groepsverband.

Uiteraard wordt rekening gehouden met de individuele behoeften en mogelijkheden van de kinderen.


Peuteropvang De Smurfen wil de kinderen een veilige basis bieden; een ontspannen plek waar de kinderen zichzelf kunnen zijn.

Voor peuters is dat enorm belangrijk. Het bieden van veiligheid is belangrijk omdat het bijdraagt aan het welbevinden van kinderen. Daarnaast is het de belangrijkste voorwaarde om optimaal gebruik te kunnen maken van de ontwikkelingsmogelijkheden die de speelzaal biedt.


De groep bestaat uit maximaal 16 peuters en wordt geleid door twee gediplomeerde leidsters. Daarnaast worden zij bijgestaan door een vaste vrijwilliger op de maandag en vrijdag.De leidster is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en verzorging van peuters tot de leeftijd van vier jaar is bereikt, met als doel het creëren van optimale ontwikkelingskansen. Zij schept een gezellig, veilig, positief en stimulerend groepsklimaat, waar elk kind zich vrij kan ontwikkelen; tegelijkertijd stimuleert zij elk kind tot gelijkwaardige participatie in de groep. Uiteraard werkt zij volgens het pedagogisch beleidsplan van De Smurfen en stemt de activiteiten hierop af. Als toevoeging op de genoemde eisen geldt dat de peuterspeelzaalleidster specifieke scholing op het gebied van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) volgt.


Onze werkwijze


VVE- Methode


Peuteropvang de Smurfen is gecertificeerd voor VVE, de pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd en werken volgens een VVE programmaUK en Puk afgestemd op de eigen locatie.


Het VVE programma maakt gebruik van de Smurf ‘Sammie’. Er wordt gewerkt rondom thema’s ende activiteiten zijn gericht op:


* Het stimuleren van de spraak- en taalvaardigheid,


* Sociaal-emotionele vaardigheden


* Motorische en zintuiglijke vaardigheden


* De eerste RekenprikkelsVolgen en signaleren


Er wordt gewerkt met een peutervolgsysteem. Als het kind enkele maanden de peuteropvang heeft bezocht, en er sprake is van gewenning en als een goed beeld is verkregen van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, dan wordt er door de leidster een observatie gedaan aan de hand van het zogeheten overdrachtformulier. Tijdens deze observatie worden alle ontwikkelingsgebieden bij het betreffende kind beoordeeld. Als daar aanleiding toe is, volgt overleg met de ouder(s) van het kind. Een tweede observatie vindt plaats op de leeftijd van drie jaren en elf maanden; deze observatie dient als basis voor de overdracht richting de basisschool.

Locatie


Momenteel is de peuteropvang alleen gevestigd in Hoonhorst.

unsplash